972 217 450
CAT | ESP | ENG | FRA

El contingut d'aquesta pàgina web està adreçat exclusivament a professionals sanitaris.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

JM PELEGRI SL s’haurà de cerciorar que les dades personals de l’interessat recaptades al lloc web, siguin tractats segons els principis relatius al tractament:

De la mateixa manera, el tractament que realitzi l’ entitat només serà lícit si compleix almenys una de les següents condicions (“licitud del tractament”):

Si el consentiment de l’interessat es dóna en el context d’una declaració escrita que també es refereixi altres assumptes, la sol·licitud de consentiment es presentarà de tal manera que es distingeixi clarament dels altres assumptes, de forma intel·ligible i de fàcil accés i utilitzant un llenguatge clar i senzill.

L’interessat tindrà dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada. Abans de donar el seu consentiment, l’interessat en serà informat. Serà tan fàcil retirar el consentiment com donar-lo.

JM PELEGRI SL haurà d’ incloure en els formularis que s’usin per a la recollida de dades personals, la informació per donar compliment al deure d’ informar recollit als articles 13 i 14 del Reglament General de Protecció de dades (en endavant RGPD).

En aquest sentit, i amb la finalitat d’ adaptar-se a la normativa aplicable i vigent en matèria deprotecció de dades, quan JM PELEGRI SL obtingui les dades personals directament d’ un interessat, haurà de:

1. Facilitar la identitat i les dades de contacte del Responsable del Tractament i en el seu cas, del seu representant, les dades de contacte del delegat de Protecció de Dades, si s’escau i les finalitats del tractament a què es destinen les dades personals així com, la base jurídica del tractament.

2. Especificar els interessos legítims del responsable o d’un tercer quan el tractament sigui necessari per a la satisfacció d’aquests interessos. Sempre que, sobre ells no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat.

3. Facilitar els destinataris o les categories de destinataris de les dades personals i si s’escau, la intenció del responsable de transferir dades personals a un tercer país o organització internacional i l’existència o absència d’una decisió d’adequació de la Comissió.

4. Indicar el termini durant el qual es conservaran les dades personals o els criteris utilitzats per a determinar el termini de conservació.

5. Informar de l’existència del dret a sol·licitar al Responsable del Tractament l’accés als dades personals relatives a l’interessat, la seva rectificació o supressió (“dret a l’oblit”), la limitació del seu tractament o el dret a oposar-se al tractament, així com a la portabilitat de les seves dades.

6. Informar sobre la possibilitat de retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. Així com, posar en el seu coneixement la possibilitat de presentar una reclamació davant una Autoritat de Control.

7. Especificar si la comunicació de dades personals és un requisit legal o contractual, o un requisit necessari per subscriure un contracte i si l’interessat està obligat a facilitar les dades personals i informar de les possibles conseqüències de no facilitar aquestes dades.

8. Informar sobre l’existència de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils i, almenys en aquests casos, informar sobre la lògica aplicada, així com la importància i les previstes d’aquest tractament per a l’ interessat.

Quan JM PELEGRI SL no obtingui les dades personals de l’interessat haurà de facilitar-li la informació descrita a l’apartat anterior. Així com, les categories de dades personals que es tractin, la font de la qual procedeixen i, si s’escau, si procedeixen de fonts d’accés públic.

JM PELEGRI SL haurà d’ incloure en els formularis o documents que s’usin per a la recollida de dades personals, inclosos els establerts a la pàgina web titularitat de JM PELEGRI SL, la información per donar compliment al deure d’informar recollit als articles 13 i 14 del Reglament General de Protecció de Dades (en endavant RGPD), i, en cas que sigui necessari, fer constar el consentiment atorgat per l’ interessat.

Per fer compatible la major exigència d’ informació que s’ ha de facilitar a l’ interessat les dades del qual de caràcter personal s’han de tractar la possibilitat de presentar la informació adoptant un model d’informació per capes o nivells, això haurà d’estar en consonància amb què la información s’haurà de proporcionar amb un llenguatge clar, senzill i de forma concisa, transparent, intel·ligible i de fàcil accés.

L’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i dels drets digitals (en endavant LOPDGDD), regula la informació bàsica que es requereixen una primera capa.

La informació per capes consisteix en:

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE www.jmpelegri.es

Dades del propietari de la web:

RAÓ SOCIALJM PELEGRI SL  
NIFB17098948  
DOMINIwww.jmpelegri.es  
ADREÇA POSTALCL SARDEÑA N 17 BAIXOS, 17007 GIRONA ( GIRONA)  
ADREÇA ELECTRÒNICApelegri@copdec.es
TELÈFONS972217450  
Nº REGISTRE/ DADES ADDICIONALS 

Protecció de dades

De conformitat amb la normativa vigent i aplicable en protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades seran incorporades al sistema de tractament titularitat de JM PELEGRI SL con NIF B17098948 i domicili social sito a CL SARDEÑA N 17 BAJOS,17007 GIRONA (GIRONA). A continuació, l’indiquem els aspectes més destacables dels tractaments realitzats:

TRACTAMENTS REALITZATS

Accion comercials formulari webFinalitat: Captació, registre i tractament de dades amb finalitats d’ atendre les seves consultes i/o sol·licituds, així com de publicitat i prospecció comercial. Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, llevat d’obligació legal. Base legítima: El consentiment de l’interessat. Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica
Gestió usuaris webFinalitat: Captació, registre i tractament de dades de l’usuari. Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat, llevat d’obligació legal. Base legítima: El consentiment de l’interessat. Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Nom i cognoms, Adreça electrònica  
Instal·lació de cookiesFinalitat: Gestió i instal·lació de les cookies. Termini de conservació: mentre es mantingui el consentiment prestat. Base legítima: El consentiment de l’interessat. Tipologia de Dades: Dades bàsiques: Adreça electrònica, Direcció IP  

JM PELEGRI SL informa als Usuaris que, podrà exercir els drets d’accés, rectificació ,limitació, supressió, portabilitat, oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal i el dret a no ser objecte de decisions automatitzades, inclosa l’ elaboració de perfils, davant el responsable del Tractament, així com a la retirada del consentiment prestat.

Per exercir qualsevol dels drets en matèria de protecció de dades descrites anteriorment hauràs de seguir les següents indicacions:

o S’haurà d’identificar fefaentment i, en el cas que concorrin dubtes sobre la (p. ex. sol·licitant més informació, com el número de DNI, el document del DNI, el correu electrònic que va aportar, etc.)

o La sol·licitud pot realitzar-la el representant, legal o voluntari, quan aquest estigui degudament identificat i autoritzat pel titular de les dades (mitjançant una autorització expressa del titular per exercir els drets personalíssims regulats en la normativa en matèria de protecció de dades personals).

o Petició en què es concreta la sol·licitud (Dret/s que es pretén/n exercir). Si no hi ha referència a un tractament concret se li facilitarà resposta en relació a tots els tractaments que afecten les seves dades de caràcter personal. Si demana informació d’un tractament en concret, només la informació d’aquest. Si ho demana per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se l’informarà de com ho pot fer i la direcció a la qual ha de fer-ho. Mai se li donarà informació per telèfon.

o Adreça postal o electrònica a efectes de notificacions.

o Documents acreditatius de la petició que formula, en cas que siguin necessaris.

o La persona sol·licitant ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

Finalment, l’informem que té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades en cas que tingui coneixement o consideri que un fet pugui suposar un incompliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades.

JM PELEGRI SL es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en ell’ apartat dels termes i les condicions d’ús, de manera que en garanteixin la integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Compliment normatiu Contacti’ns iglésiesassociats
MENU