972 217 450
CAT | ESP | ENG | FRA

El contingut d'aquesta pàgina web està adreçat exclusivament a professionals sanitaris.

Qualitat i medi ambient

JM Pelegrí SL treballa de forma constant per la qualitat, el servei, la prevenció de riscos laborals i amb atenció al medi ambient.

Sempre hem volgut estar en l’avantguarda de totes les noves tècniques existents per –després d’un període d’experimentació– poder oferir-les als nostres clients amb total seguretat, essent per a ells un laboratori integral que dóna solució a totes les seves necessitats.

La qualitat final del producte és resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció amb la millora contínua durant tot el cicle d’elaboració del producte.

Aquesta ideologia sobre la qualitat ens ha motivat per obtenir el certificat ISO 9001 des de l’any 1998 i de Medi Ambient ISO 14001 des de l’any 2002, tots dos a través de l’empresa certificada Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR), sent el nostre laboratori uns dels pocs que disposen del certificat ISO 9001 per a totes les seves especialitats i possiblement l’únic certificat ISO 14001 en qualitat Medi Ambiental.

 

Comportament Ambiental 

Indicadors ambientals

2022

2023

Evolució

Tones  de CO2 despresos pels vehicles de l’empresa

32.942 tones de CO2

32.938 tones de CO2

Favorable
Consum de gas-oil dels vehicles

4.64 l/100 km

5.04 l/100 km

Desfavorable

Comentaris:

 

El consum dels cotxes en general es molt acceptable, no obstant es controlarà qualsevol augment o diferència rellevant que pugui trobar en el consum  dels cotxes.

Consum elèctric

147.187 kWh

145.635 kWh

Favorable
 
       
Comentaris:
Generació de residus   

16.644 kg de residus

14.606 kg de residus Favorable
 

Compliment normatiu

El nostre laboratori, com a fabricant de productes sanitaris a mida, compleix amb els requisits marcats en l’Art. 5 i l’annex I del R.D. 1591/2009 que li són d’aplicació, amb la llicència sanitària número FMD005CAT, atorgada per el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

A nivell de tractament de dades de caràcter personal, des de 2004 realitzem les actuacions necessàries per a assegurar el compliment de la legislació aplicable, havent inscrit els fitxers amb dades de caràcter personal a l’Agència Espanyola de Protecció de dades.

El nostre laboratori compleix totes les normatives tant municipals com comunitàries i estatals.

EMPRESA
En la seva activitat com a empresa dedicada a la fabricació i reparació de pròtesis dentals, la Direcció de J.M. Pelegrí S.L. manté un fort compromís amb la qualitat i el respecte pel medi ambient.

L’organització ha implantat i manté un Sistema Integrat de Gestió basat en les normes UNE-EN-ISO 9001 i UNE-EN-ISO 14001 amb els següents principis i compromisos:

Promoure la millora contínua dels productes i serveis en l’àmbit de la seva relació amb la Qualitat i el Medi Ambient, avaluant per anticipat les repercussions de qualsevol nou desenvolupament sobre aquestes variables.
Demostrar als clients reals i potencials la nostra capacitat per oferir els serveis sempre conformes amb la qualitat requerida i fruit d’una gestió ambiental adequada.
Conèixer i millorar el grau de satisfacció dels clients.
Prendre les mesures oportunes per a la prevenció de la contaminació associada als nostres aspectes i impactes ambientals, com la generació d’emissions atmosfèriques i de residus, els abocaments i els consums de matèries primeres, aigua i energia. Així, seran identificats i avaluats de manera sistemàtica, a fi de prevenir-los, reduir-los o eliminar-los, fent un ús adequat dels recursos naturals.
Complir en tot moment amb els compromisos adquirits amb els clients, amb els requisits legals i amb la normativa d’aplicació, així com amb els altres requisits ambientals que l’organització decideixi subscriure.
Fomentar la comunicació i cooperació amb proveïdors i altres parts interessades perquè s’assoleixin tots els objectius marcats i els clients rebin la millor atenció i servei per part nostra.
Adoptar totes aquelles mesures que entrin dins de les possibilitats de l’empresa, per a la prevenció d’accidents que puguin tenir repercussions per a la salut i el medi ambient.
Avaluar l’eficàcia del Sistema de Qualitat i Gestió Ambiental, garantint quan sigui necessari, l’adequació i millora contínua.
Facilitat d’horaris per compaginar amb la família.
Utilització dels millors materials, sempre dins el mercat CE
No contractació de personal a través d’IT.
No contractes temporals, buscant la finalitat i la seguretat d’un treball fix.
Facilitat total dels col·laboradors a la incorporació sindical, a fi de mantenir comunicats al comitè d’empresa.
Participació en els convenis laborals.
Facilitar la formació del treballador i el desenvolupament amb igualtat de condicions

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

L’organització de Laboratori J.M. Pelegrí S.L. té com a objectiu que la Qualitat dels productes i serveis que ofereixi siguin un fidel reflex de les expectatives de cada client, assegurant així la satisfacció del client i l’èxit a llarg termini de l’empresa.
L’empresa es compromet a desenvolupar la seva activitat respectant en tot moment el medi ambient, així com millorar contínuament, les nostres pràctiques mediambientals utilitzant les millors tècniques disponibles, sempre que sigui possible i econòmicament viable.
Som coneixedors de les responsabilitats mediambientals derivades de les nostres activitats productives. Per aquest motiu, aplicarem principis i pràctiques de gestió mediambiental per portar a terme els nostres compromisos i establirem anualment objectius quantificables sempre que sigui possible i controlarem els nostres progressos amb el seu assoliment.
Per tot això estableix, declara i assumeix els següents principis:
1.- La Qualitat final i l’impacte mediambiental generat dels nostres productes és el resultat de les accions planificades i sistemàtiques de prevenció de la contaminació, correció, de millora continua i del control de qualitat final.
2.- L’objectiu principal de la nostra tasca, és el compliment de la normativa vigent per als professionals sanitaris integrants del grup de salut bucodental així com el compliment de la legislació mediambiental vigent i dels compromisos voluntaris adquirits amb la finalitat que l’usuari obtingui les pròtesis fabricades amb la màxima qualitat, garantia i respecte pel nostre entorn.
3.- La Qualitat i el respecte amb l’entorn és una tasca comú a totes les àrees del Laboratori, cada una de les seccions ha d’assumir que és client i proveïdor de departaments i persones de l’organització i que ha de desenvolupar les seves accions tenint en compte les seves incidències mediambientals.
4.- Cada empleat de Laboratori J.M. Pelegrí S.L. és responsable de la Qualitat de la seva feina i del resultat dels efectes de les seves accions sobre el medi ambient . La Direcció (Gerència) és responsable d’impulsar la implantació de la política i els objectius de qualitat i de medi ambient.
5.- L’aplicació d’aquesta política exigeix la integració activa de tot l’equip humà de l’empresa. Per fer això, la Direcció considera prioritàries la motivació, la formació per la qualitat i pel medi ambient i la cura de salut dels col·laboradors de l’empresa i dels usuaris de les pròtesis que fabriquem, utilitzant només els materials que compleixen la normativa sanitària, revisant les nostre instal·lacions i fent controls periòdics per la contaminació existent que pugui haver-hi a totes les seccions pertinents.

ESTRATÈGIA I OBJECTIUS

Pràctiques empresarials compromeses amb el medi ambient.
Control i reducció de les emissions a l’atmosfera
Promoció del reciclatge i reutilització dels residus generats
Traçabilitat de tots els productes fabricats

Compliment normatiu Contacti’ns iglésiesassociats
MENU